28 lipca 2022

Bezpłatne spotkanie dla rodziców przed, w trakcie lub tuż po diagnozie ASD u dziecka.

ZAPRASZAM  - 2.08 (wtorek), godz. 19.00!

Spotkanie dla rodziców przed lub tuż po diagnozie ASD u ich dziecka.

Na spotkaniu będą doświadczone mamy dzieci z ASD, logopeda, psycholog dziecięcy (diagnosta) oraz terapeuta SI/fizjoterapeuta.
Krótko opowiemy o ASD, diagnozie i pierwszych krokach. Będziemy także odpowiadać na pytania.
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTczMDI2ZjAtMmIxYy00OGQ2LWEwMTktNGQzNjM2ZWMwNTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%220ef949ae-6e9f-41ab-9fbc-ccff9f91eae7%22%7d